Inwestycyjne plany

f16c3089012335af8414b146795098dc_L

Planowane inwestycje na lata 2014-2020

 

W Województwie Pomorskiem powołany został tzw. Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Gmina Stegna jako jedyna z powiatu nowodworskiego jest partnerem w ZIT. Związek ma charakter porozumienia zawartego pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi na obszarze metropolitalnym (36 jednostek).

 

Kluczowe decyzje, związane m.in. z przyjęciem wspólnej strategii Związku ZIT oraz kryteriów wyboru przedsięwzięć rozwojowych, podejmować będzie rada Związku ZIT. Rada ta będzie także ustalać listę projektów priorytetowych dla rozwoju metropolii. Zasadą podejmowania decyzji w tej kwestii również pozostaje konsensus, a w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia – rozstrzygnięcia będą zapadać po uzyskaniu większości 75 % głosów członków rady Związku ZIT.

W nowym programowaniu środków UE na lata 2014-2020 Gmina Stegna stara się pozyskać środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Obecnie trwają negocjacje z Zarządem Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięć zgłoszonych przez Gminę Stegna do realizacji na nowy okres programowania unijnego a są to :

 

1. Modernizacja istniejących wejść na plażę w miejscowości Stegna, Jantar, Mikoszewo, Junoszyno. Projekt zakłada modernizację istniejących zejść na plażę (dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych), modernizację obecnych promenad nadmorskich w Miejscowości Stegna i Jantar. Dodatkowym elementem projektu będzie wykonanie małej architektury terenów przyplażowych w tym nowe oświetlenie, ławki oraz kosze na śmieci. Przygotowana została koncepcja urbanistyczno-architektoniczna modernizacji istniejących wejść na plażę, z którą można zapoznać się na stronie www.stegna.pl

 

2. Budowa Traktu spacerowego między miejscowościami Mikoszewo – Stegna. Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu dwunastokilometrowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej od Miejscowości Mikoszewo – Jantar – Jantar Leśniczówka – Junoszyno-Stegna, która również może służyć jako szlak pieszy do uprawiania sportu nordic walking. W ramach przedsięwzięcia na wydmie planuje się wybudować kładkę drewnianą, która zostanie umocowana nad wydmą w wysokości ok. 30-50 cm. za pomocą pali drewnianych wbitych w grunt. W niektórych miejscach ścieżka zostanie poszerzona (zostaną utworzone zatoczki) w celu umożliwienia turystom odpoczynku. W tych miejscach usytuowane zostaną ławki.

 

3. Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Mierzei Wiślanej.

W miejscowości Jantar planuje się modernizację wspólnego systemu komunikacyjnego skupiający ruch turystyczny ze znacznej części miejscowości tj. ulica Rybacka, Portowa, Bursztynowa, Dworcowa, Brzozowa, Sosnowa i Krótka. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa z uwzględnieniem zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni oaz wprowadzania elementów małej architektury.

 

4. Ożywienie turystyki na Mierzei Wiślanej poprzez zagospodarowanie przestrzeni istniejących boisk sportowych na potrzeby rekreacyjno – kulturalne.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez wykorzystanie infrastruktury sportowej i jej udostępnienie turystom. W miejscowości Stegna przy ulicy Sportowej zaplanowano wymianę nawierzchni boisk do piłki nożnej, piłkochwyty, boksy, oświetlenie terenu, wykonanie trybun do 250 miejsc i ogrodzenia oraz kompleksową modernizację budynku zaplecza sportowego. W ramach zadania planuje się budowę boiska do siatkówki, toalet, miejsca postojowe dla samochodów i autobusów oraz chodniki. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożyliśmy wniosek na dofinansowanie remontu budynku zaplecza sportowego przy ulicy Sportowej w Stegnie. Obecnie czekamy na wyniki konkursu.

 

5. Budowa przystani żeglarskiej w Mikoszewie. Inwestycja zlokalizowana będzie przy ujściu Wisły. Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie pływających pomostów cumowniczych. Planuje się wykonanie podczyszczenie dna rzeki w celu zapewnienia głębokości eksploatacyjnej min 1.50 m. Przy pomostach utworzone zostaną miejsca do cumowania min. 5 jednostek o długości do 8 m.

 

6. Budowa ścieżki rowerowej.

Jest to projekt partnerski, którego celem jest lepsze wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych w regionie oraz zwiększenie ruchu ulicznego i turystycznego w tych miejscach.

Przedmiotem będą działania polegające na utworzeniu/zaadaptowaniu/wyremontowaniu oraz dobrym oznakowaniu i promocji dróg rowerowych, w tym utworzenie trasy z Trójmiasta przez Stegnę dalej do Krynicy Morskiej.

Dodatkowo utworzone zostaną „przystanki rowerowe”: miejsca przy ścieżkach, drogach i szlakach rowerowych wyposażonych w miejsca do odpoczynku, stanowiska do drobnego serwisu rowerów, tablice informacyjne o atrakcjach przy danym szlaku.

Koordynatorem projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Obecnie projekt dostał dofinansowanie na wykonanie studium wykonalności przedsięwzięć o nazwie Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9).

 

 

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w Gminie Stegna z możliwością uzyskania wsparcia unijnego z innych programów unijnych.

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk i Rybina. Na 2015 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast w następnych latach przy uzyskaniu środków z przyszłego okresu programowania unijnego przewiduje się wykonanie inwestycji.

 

2. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w Gminie Stegna. Celem projektu jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o blok edukacyjny i halę sportową. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2018r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla danej inwestycji.

 

3. Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2017. Na obecny rok zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

 

4. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej ( budynek szkoły w Tujsku, Urząd Gminy w Stegnie, Ośrodek zdrowia w Stegnie, Drewnicy i Rybinie, Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, Budynek OSP w Stegnie, Świetlica wiejska w Bronowie).

 

5. Remont Kapliczki menonickiej w Żuławkach.

 

6. Budowa ulicy Łąkowej w Mikoszewie.

 

7. Zakup maszyny do sprzątania plaż.

 

Dodaj komentarz